شهدا کهنمو

سردار سرتیپ دوم پاسدار شهید
محمود جلالی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۳۴ در تبریز

شهادت: به تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۹ در سن ۵۳ سالگی

محل شهادت: ارتفاعات اوشان ورزقان / سقوط بالگرد

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرگرد پاسدار شهید
محمود جدیری کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۲۵ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۳ در سن ۳۹ سالگی

محل شهادت: پلیس راه تبریز-آذرشهر/ درگیری با منافقان

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
رضا شرفی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۳۴ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ در سن ۲۹ سالگی

محل شهادت: جزایر مجنون/ عملیات بدر

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

دانشجوی شهید سردار
محمد زمانی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۱ در تبریز

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ در سن ۲۴ سالگی

محل شهادت: شلمچه/ عملیات کربلای ۵

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
سید جواد موسوی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۰ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۰/۰۲/۰۸ در سن ۲۰ سالگی

محل شهادت: جبهه بستان

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

بسیجی شهید
کاظم شهروزی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۴ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۴ در سن ۱۸ سالگی

محل شهادت: منطقه فکه

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
حسن آقامحمدی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۷ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۰ در سن ۲۰ سالگی

محل شهادت: جبهه چنگوله

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
سیداحمد حسینی اول کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۲ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۱۰ در سن ۲۲ سالگی

محل شهادت: منطقه عملیاتی میمک

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

سرباز شهید
احمد خسروی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۰ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ در سن ۲۰ سالگی

محل شهادت: جبهه بستان

محل دفن: گلزار شهداء کهنمو

ناوبان یکم شهید
حسن کهنموئی

ولادت: سال ۱۲۸۸ در تبریز

شهادت: به تاریخ ۱۳۲۰/۰۶/۰۳ در سن ۳۲ سالگی

محل شهادت: بندر آبادان – عرشه ناو پلنگ

نحوه شهادت:توسط قوای انگلیس

پاسدار شهید
ابراهیم شهروزی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۳۷ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ در سن ۲۸ سالگی

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهداء اسکو

سرباز شهید
یعقوب ملکی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۰ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۵ در سن ۲۱ سالگی

محل شهادت: مهاباد

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
علیرضا جعفرزاده کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۷ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۱ در سن ۲۰ سالگی

محل شهادت: نامشخص

محل دفن: مفقودالاثر

بسیجی شهید
مهدی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۳۵ در تهران

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۰/۰۱/۰۹ در سن ۲۵ سالگی

محل شهادت: دب هردان،جاده اهواز-خرمشهر

محل دفن: مفقود الاثر

پاسدار شهید
جواد بابایی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۳۶ در تبریز

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ در سن ۲۵ سالگی

محل شهادت: رقابیه

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

بسیجی شهید
غلامحسین عونی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۳۵ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۱/۰۵/۲۱ در سن ۲۶ سالگی

محل شهادت: مهاباد

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
حسن (نادر) ارشد کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۷ در کهنمو

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۷/۰۵/۰۱ در سن ۲۰ سالگی

محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلزار شهداء تهران

بسیجی شهید
میرحبیب حسینی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۴ در تبریز

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۰ در سن ۱۸ سالگی

محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهداء وادی رحمت تبریز

سرباز شهید
محمد نمازی کهنموئی

ولادت: سال ۱۳۴۸ در تبریز

شهادت: به تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۱ در سن ۱۹ سالگی

محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: گلزار شهداء قبرستان خطیب تبریز